Contributiebesluit

Lees verder

Uit de statuten van de vereniging:

Artikel 13, lid 2:

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Artikel 7, lid 5:

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Artikel 8, lid 4:

De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Bestuursbesluit

Op grond van deze bepalingen in de statuten heeft het bestuur het Contributiebesluit gewijzigd en opnieuw vastgesteld. 

Contributie

Alle leden zijn de contributie verschuldigd zoals die is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributie is na aanmelding als lid verschuldigd vanaf 1 januari of 1 juli direct voorafgaand aan de datum van schriftelijke aanmelding. Dit geldt ook voor de bijdrage van de donateur. Er is een uitzondering bij de aanmelding van JO9 en JO7 pupillen:
De contributie gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand van de schriftelijke aanmelding. De contributie van de leden wordt per incasso geïnd. Elk kwartaal wordt ¼ van de verschuldigde contributie geïnd. Dit vindt plaats in de maanden augustus, november, februari en mei van elk jaar. 

Opzegging

Opzegging als lid of donateur moet schriftelijk door middel van het afmeldingsformulier op de website of via Postbus 16, 9290 AA Kollum of per e-mail (secretaris@vvkollum.nu) bij de secretaris van de v.v. Kollum gedaan worden vóór 1 juni van enig jaar. De datum van ingang van de opzegging is 1 juli, dat is het einde van het boekjaar van de vereniging. De contributie is bij opzegging nog verschuldigd over het lopende verenigingsjaar, dus tot 1 juli volgend op de datum van opzegging. Hierbij geldt de dag van ontvangst van de opzegging, zoals opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging, als leidend.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van v.v. Kollum d.d. 14 februari 2013, gewijzigd in de bestuursvergadering d.d. 10 april 2014.